In English | Sisukaart | Täppisotsing
Õppekorraldus
     >Õppekorraldus  >Õppekava 


Õppekava

I ÜLDALUSED

Sissejuhatus

 1. Tallinna Muusikakooli põhiõppe õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö Tallinna Muusikakoolis.
 2. Õppekava arvestab kooli omapära. Õppekava rakendamisel arvestatakse õpilase ealisi ja individuaalseid iseärasusi.
 3. Õppekava määrab kindlaks õppe-eesmärgid, õppeaja, õppeainete loendi koos ajalise kestvuse ja ainekavadega, õppeainete valiku võimalused ja tingimused ning nõuded õppeetappide ja kooli lõpetamise kohta.

Eesmärgid

Tallinna Muusikakooli eesmärk on kasvatada muusikahuvi, õpetada muusikat armastama ja mõistma, arendada loomevõimet, harida tulevast kontserdipublikut, laiendada silmaringi ja avardada maailmapilti. Kujundada töökat, süvenemis- ja analüüsivõimelist inimest, kes julgeb endale kõrgeid nõudmisi püstitada ja neid ka ellu viia. Samas anda professionaalse muusikahariduse õppeks tarvilikku ettevalmistust neile, kes soovivad jätkata edasiõppimist  kesk- ja kõrgemaastme koolides. Oluliseks peame  ka kohaliku kultuurielu edendamist Eesti kultuuritraditsioonide alusel.

Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:

 • mõtleb loovalt;
 • oskab oma tegevust eesmärgistada, kavandada ja hinnata;
 • suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
 • oskab teha tööd, on valmis koostööks;
 • mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida;
 • aktiivse kunstilise tegevuse kaudu arendab kunstitaju, fantaasiat.

Õppekava põhimõtted

 1. Ainekavad ei dikteeri muusikaainetes heliteoste valikut, vaid annavad oskuste arendamiseks suunad ja tasemenõuded.
 2. Võrdne võimalus muusikaalase hariduse omandamiseks ja professionaalseks õppeks ettevalmistamiseks tagab õpilastele võrdsed võimalused ühest õppeaastast teise, ühest koolist teise üleminekuks.
 3. Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid. Õppekava aitab kaasa rahvusvähemuste integreerumisele Eesti kultuuriellu, nende omakultuuri säilimisele ja arengule.
 4. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust, kus kooli ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama isikupärast väljendusstiili.

Muusikakooli õppevõimalused

PÕHIÕPE

Kõik õpilased võetakse sisseastumiskatsete alusel vastu põhiõppesse.

Põhiõppes on õpilasel nädalas 2 eriala, 2 solfedžot, alates IV klassist muusikalugu. Need on põhiõppeained, millele lisanduvad õppeaastati erinevad lisa-ained (ansamblid, orkestrid). Muusikakooli põhiõppe lõpetamine annab õpilasele eelprofessionaalse muusikalise alushariduse ja võimaluse minna edasi  õppima keskastme muusikakooli.

Õppeained

Eelkool

Põhikool

I õ/a.

II õ/a.

I õ/a.

II õ/a.

III õ/a.

IV õ/a.

V õ/a.

VI õ/a.

VII õ/a.

Põhipill /eriala

 

 

2

2

2

2

2

2

2

Solfedžo

 

 

2

2

2

2

2

2

2

Muusikalugu

 

 

 

 

 

1

1

1,5

1

 • üldklaver

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Koosmusitseerimine

2

2

 

 

0,5 - 1

0,5-1

1-2

1-2

1-2

 • Individuaalne lisaaine

 

1*

 

 0,5

1

1

1

1

1

* Finantseeritakse isemajandavatel alustel.

 • Individuaalne lisaaine (ei ole kohustuslik) määratakse õpilasele individuaalse soovi korral ja kooli võimalustest lähtudes.
 • Üldklaver lisandub õpilase õppekavasse soovi korral

1.      Numbrid tabelis tähistavad nädalatundide arvu. 

2.      Koosmusitseerimise numbrid tulevad õpilaste keskmisest osavõtust ansamblite ning otkestrite tööst

3.      Kõikidel pillidel viia läbi tehniline arvestus kaks korda õppeaastas (üks kord poolaastas), hindelised esinemised üks kord esimesel poolaastal ja kaks korda teisel poolaastal. Lõpueksamid on noorema astme ja vanema astme lõpetamisel.

ÜLDÕPE

Kui mingil põhjusel õpilane ei saa enam põhiõppes õppida, siis kool võimaldab talle õppimist paindliku õppekava järgi, et õpilane saaks pillimänguga jätkata.

Üleminek üldõppesse on kooli ja lapsevanema poolne kokkulepe ning tuleb kinnitada lapsevanema avalduse alusel.

Üldõppes õppimise võimalus on IV klassist, hõlmates 1-2 eriala-  ning ühte solfedžotundi nädalas, et õppekoormus oleks väiksem. On mõeldud õpilastele, kelle hõivatus on suurem või kellel ei ole soovi nii põhjalikult teoreetilisi aineid õppida.

Üldõppe mõte ongi selles, et õpilane saab eriala õppida täies mahus ehk 2 tundi nädalas ning üldõppe solfedžo läbimine annab talle võimaluse ikkagi soovi korral keskastme kooli kandideerida.

 

Õppeained

Põhikool

I õ/a.

II õ/a.

III õ/a.

IV õ/a.

V õ/a.

VI õ/a.

VII õ/a.

noorem aste

vanem aste

Põhipill /eriala

 

 

 

1-2

1-2

1-2

2

Solfedžo

 

 

 

1

1

1

1

 • Muusikalugu

 

 

 

1

1

1,5

1

 • Koosmusitseerimine     

 

 

 

0,5-1

1-2

1-2

1-2

 • Individuaalne lisaaine*

 

 

 

0,5 

0,5

0,5

0,5

 • Muusikalugu, koosmusitseerimine, individuaalne lisaaine ei ole üldõppes kohustuslikud ained.

       * Finantseeritakse isemajandavatel alustel.

1.       Numbrid tabelis näitavad nädalatundide arvu.

2.       Õppetöö viiakse läbi alates neljandast klassist

3.       Kohustulikud ained üldõppes on põhipill ja solfedžo. 

4.      Õpilasel on võimalik valida aineid, mida ise oluliseks ja jõukohaseks peab.

VABAÕPE 

Vabaõpe sisaldab 1-2 erialatundi nädalas, lisaks õpilase valikul ansambli- või orkestritunde (ilma teoreetiliste aineteta).

Vabaõpe on mõeldud eripuhkudel eelkõige vanema astme õpilastele ja ka erivajadustega lastele.

Vabaõpe ei ole mõeldud laiskadele õpilastele.

Üleminek vabaõppesse on kooli ja lapsevanema poolne kokkulepe ning tuleb kinnitada lapsevanema avalduse alusel.

Vabaõppe vormi saaks kasutada ka lisa-aastate vajadusel, kui õpilane soovib muusikakooli ansamblite - orkestrite töös osaleda peale põhikooli edukat lõpetamist ning end pillimängus täiendada.

Õpilase tunnistusele tuleb vastav märge õpingute mahu kohta. Õppemaks on sama.

 

Õppeained

Põhikool

Lisa-aastad

I õ/a.

II õ/a.

III õ/a.

IV õ/a.

V õ/a.

VI õ/a.

VII õ/a.

I--II õ/a.

Põhipill /eriala

 

 

 

 

1-2

1-2

1-2

1-2

Koosmusitseerimine

 

 

 

 

1-2

1-2

1-2

1- 2

 • Individuaalne lisaaine

 

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

 •  Individuaalne lisaaine (ei ole kohustuslik) määratakse õpilasele tema soovist ja kooli võimalustest lähtuvalt. 

 

  © 2010   Tallinna Muusikakool,  Narva mnt. 28,  10120 Tallinn       telefon: 6 485 819       e-post: info@mk.edu.ee